بینایی و سلامت شغلی

چشم به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی فرد با محیط پیرامون خویش، نقش مهمی در ادراک و کارایی و حفظ ایمنی افراد در محیط های شغلی ایفا می کند. به همین دلیل یکی از ضروری ترین بخش های معاینات پیش از استخدام و دوره ای طب کار همچنین معاینات بازگشت و کار پس از حوادث منجر به آسیب چشم و سر، بررسی ویژگیهای بینایی فرد می باشد. مطالعات زیادی در راستای تعیین رابطه بین نقایص بینایی و بروز حوادث انجام شده است. در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که تقریبا 1/3 کارگران استانداردهای لازم بینایی شغل مورد نظر را ندارند و در مطالعه دیگری که در جمعیت بزرگی از کارگران در امریکا انجام شد مشخص شد افرادی که استانداردهای لازم بینایی آن شغل را ندارند 20 درصد بیشتر از سایرین دچار حادثه می شوند. در بررسی مورد- شاهدی دیگری نیز نشان داد افرادی که در کل از مطالعات حاصل می شود همگی اشاره به این موضوع می کنند که حفظ استانداردهای بینایی ویژه هر مهارت، یکی از مهمترین قسمت های هر برنامه پیشگیری از حوادث شغلی می باشد.
اهمیت ارزیابی بینایی در طی معاینات طب کار برای کارگر و کارفرما شامل موارد زیر می باشد:
1- ارزیابی پیش از استخدام و دوره ای افراد از نظر کفایت بینایی باعث می شود افرادی که نقص بینایی غیر قابل درمان دارند در مشاغلی قرار بگیرند که متناسب با توانایی ایشان است.
2- بهبود وضعیت بینایی باعث بهبود کارایی تولید، کاهش حوادث و در نتیجه کاهش هزینه ها و غیبت از کار می شود.
3- ثبت جزییات بینایی کارگر در بدو استخدام پایه ای برای ارزیابی مشکلات پس از حوادث و یا بیماری های شغلی می باشد که در مبحث پرداخت دیه و غرامت کاربرد فراوان دارد.
4- نقایص بینایی با گذر زمان معمولا به سمت بدتر شدن می روند و با معاینات دوره ای و کشف ایم موارد و برقراری تناسب بین فرد و کار باعث ارتقاء کارایی فرد و سیستم می شود.
بر اساس این موارد، ارزیابی توانایی های بینایی افراد، به عنوان قسمتی از معاینه کامل چشم و یا استفاده از متدهای غربالگری در کلیه مشاغل توصیه می شود و اولین قدم در این راه تعیین استانداردهای بینایی برای هر شغل می باشد که به این منظور باید هر مهارت مورد ارزیابی و آنالیز دقیق قرار بگیرد.
تعیین استانداردهای بینایی:
مهارت های مختلف، نیازهای مختلف بینایی را می طلبد و فرد داوطلب برای شغل مذکور باید استانداردهای لازم را داشته باشد. مهمترین این ویژگی ها شامل حدت بینایی، میدان بینایی،قدرت افتراق رنگ ها، دید عمیق و درک کنتراست می باشد که بر اساس شغل نیاز به هر کدام از این مختصات بینایی متفاوا می باشد.