Top


مشخص نمودن مسیر باد بوسیله بادنما های پارچه ای یکی از نیازهای بخشی از ارگانها و صنایع می باشد در ضمن اندازه گیری سرعت باد نیز بسیار مهم می باشد در شکل ذیل اندازه گیری سرعت باد بوسیله بادنمای پارچه ای به ازای هر یک از خانه های رنگی باد نما توضیح داده شده است.

اندازه گیری سرعت باد